دیدار با هیئت اقتصادی چینی
عکس: بیژن شیخ علیزاده
21:41 | 1394/08/03
.