مراسم عزاداری امدادگران عاشورایی
عکس: بیژن شیخ علیزاده
0:49 | 1394/08/02
.