بازدید از مرکز تحقیقات تولید آلومینا در نفلین سینیت آذرشهر
عکس: علی سلیمی
11:44 | 1394/07/30
.