بازدید از بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی نخجوان
عکس: جواد نقی زاده
11:59 | 1394/07/28
.