حضور در سرکنسول گری ایران در نخجوان
عکس: جواد نقی زاده
10:26 | 1394/07/28
.