بازدید از موزه تاریخی نخجوان
عکس: جواد نقی زاده
10:18 | 1394/07/28
.