دیدار با رییس مجلس عالی نخجوان
عکس: جواد نقی زاده
10:13 | 1394/07/28
.