آغاز سال تحصیلی در هریس
عکس: فرمانداری هریس
15:2 | 1394/07/01
سال تحصیلی جدید همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان هریس آغاز شد.