عملکرد فرمانداری ورزقان در هفته دولت
عکس: جعفر رشتبر
13:1 | 1394/06/29
همزمان با هفته دولت در شهرستان ورزقان با حضور مسئولین از هشتاد پروزه عمرانی بهره برداری شد.