رزمایش مقابله با آتش سوزی در جلفا
عکس: فرمانداری جلفا
11:7 | 1394/05/19
رزمایش آتش سوزی و امداد ونجات و مقابله با شرایط اضطراری در تاسیسات اندازه گیری گاز صادراتی نوردوز برگزار شد.