مهمان : 4617
امروز : 807
ديروز : 6635
ماه : 201760
كل : 10481125
 
  اداره کل امور اداری و مالی
شرح وظایف:

-  انجام امور پرسنلي و ادراي كاركنان استانداري - فرمانداريها و بخشداريهاي تابعه در حدود اختيارات قانوني تفويض شده .
- انجام تشريفات قانوني استخدامي و اقدام در تهيه و صدور احكام استخدامي در حدود اختيارات تفويض شده .
- اقدام در تكميل و تنظيم پرونده‌هاي پرسنلي كاركنان و تهيه خلاصه پرونده و كارت شناسائي و غيره .
- اقدام در اجراي مقررات انظباطي كاركنان .
- تهيه و صدور احكام ، مرخصي هاي كاركنان در حدود قوانين و مقررات مربوط .
- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و همكاري با كميتة اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل و دفتر هماهنگي طرح و برنامه .
- تهيه و صدور احكام انتقال - انتصابات و مأموريت مستخدمين در حوزه استانداري بر اساس قوانين و مقررات .
- ايجاد تسهيلات لازم به منظور تأمين رفاه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه .
- ابلاغ مصوبات - بخشنامه ها  و دستورات اداري استنانداري به واحدهاي مربوطه .
- ارسال و  دريافت تلفنگرامها و مكاتبات مربوط  به استاندار .
- دريافت - ثبت و توزيع كلية مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره .
- تفكيك و. ارجاع  نامه هاي رسيده به واحدهاي رسيده به واحدهاي مربوط و پيگيري در اين زمينه به منظور تسريع در جريان امور .
- انجام امور ماشين نويسي و تكثير  اوراق - نامه هاي  اداري استانداري .
- بايگاني و نگهداري كلية مكاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادي  استانداري .
- نگهداري دفاتر اعتبارات و تأمين هزينه‌ها بر اساس اعتبارات تخصيص  به تفكيك موارد و برنامه .
- انجام امور دريافتها و پرداختهاي مستمر غير مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله هاي رسيده .
- تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر استانداري و ثبت و اقام هزينه در دفاتر مربوط
- تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان .
- اقدام در وصول وجوه اعتبارات بر اساس در خواستهاي صادر  شده .
- انجام وظايف مربوط به تسجيل طبق محاسبات عمومي و اختيارات تفويض شده .
- رسيدگي به اسناد هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوط .
- تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت  ديون سنواتي و غيره و ارسال آنها به مراجع ذيربط .
- نگاهداري و تنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه گزارشهاي لازم .
- بررسي و تهيه لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان و اموال و اثاثيه استانداري طبق مقررات و در حدود اعتبارات .
- خريد و توزيع لوازم و ابزار و وسائل مورد نياز واحدهاي تابعه .
- تهيه و تنظيم و نگاهداري حساب انبار و اسناد خريد .
- تنظيم سرويس تلفن - روشنائي و تأسيسات و برنامه كار خدمتگزاران - رانندگان و نگهبانان و برنامه كشيك در غير ساعات اداري و نظارت بر نحوة كار آنها .
- مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثيه استانداري و پيشگيري از بروز آتش سوزي و ساير اتفاقات .
- انجام امور مربوط به وسائط نقليه استانداري و واحدهاي تابعه .
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir