مهمان : 3364
امروز : 325
ديروز : 7810
ماه : 325
كل : 10513229
 
  شرح وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
- مطالعه ، بررسي و نظارت برکليه امور مديريت و منابع انساني و اداری , رفاهی و استخدامی دستگاههاي اجرايي استان.
- مطالعه ، بررسي و شناخت نارسائي ها و مشكلات دستگاههاي اجرايي استان در توسعه مديريت و سرمايه انساني وانعكاس آنها به مراجع ذيربط .
- بررسي وضعيت نيروي انساني مورد نياز دستگاه هاي اجرايي استان و صدور مجوزهاي استخدامي براساس اختيارات تفويض شده با هماهنگي دفاتر بخشي ذيربط .
- نظارت بر اجرای کليه امور اداری , ارائه تسهيلات رفاهی و استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانين و مقررات .
- بررسی و پيشنهاد در مورد کيفيت نيروی انسانی مورد نياز و انجام تشريفات مربوط به بکارگيری و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانين و مقررات مربوطه .
- انجام کليه امور پرسنلی و اداری کارکنان در حدود اختيارات  قانونی
- اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب و ابلاغي شوراي عالي اداري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مرتبط با وظايف سازمان متبوع واعمال نظارت وهماهنگي لازم در اين زمينه .
- نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به استانداری  .
- نظارت بر اجرای سياست ها و خط مشی های اداری و مالی و استخدامی در قالب سياستهای کلی .
- نظارت بر اجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر , اعتبارات , هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی بر اساس قوانين و مقررات .
- نظارت بر جمع آوري و تهيه اطلاعات مربوط به نظام اداري مورد نياز واحدهاي بخشي و ساير واحدهاي مركزي سازمان .
- نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات و دستورالعمل های مربوط به بر قراری حقوق و مزايا و فوق العاده های کليه دستگاه های اجرايی استان
- نظارت بر انجام کليه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس قوانين و مقررات
- تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادی ( اعتبارات هزينه ای و تملک دارايی های سرمايه ای ) استانداری , فرمانداری ها و بخشداری های تابعه بر اساس برنامه های تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابط و دستورالعمل های بودجه .
- افزايش سطح دانش و مهارت کارکنان از طريق سازماندهی و آموزش های مناسب در چارچوب سياست ها و برنامه های کلان کشور .
- تهيه , تنظيم , نظارت,ارزشيابی واجرای برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه های اجرايی و شهرداريها با همکاری مراجع آموزشی ذيربط.
- برگزاري دوره هاي آموزشي بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر دستگاه هاي اجرايي ، مشاوران و پيمانكاران با نظام – فني اجرايي در زمينه طرح ها و ضوابط و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه .
- اجراي آئين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي براساس اختيارات تفويض شده .
- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه های اجرايی استان و دريافت عملکرد آنها در اين زمينه.
- تهيه برنامه ها و اجرای ارزشيابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجيه ارزشيابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشيابی.
- همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پژوهش در بررسي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي.
- اجراي آئين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي براساس اختيارات تفويض شده .
- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی دستگاه های اجرايی استان و دريافت عملکرد آنها در اين زمينه.
- تهيه برنامه ها و اجرای ارزشيابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجيه ارزشيابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشيابی
- همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پژوهش در بررسي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي .
- بررسی و تعيين دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نياز بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان با هماهنگی دستگاه های اجرايی و مديريت آموزشی مرکز .
- تهيه و تنظيم و برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کليه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و کليه دستگاه ها و سازمان های  اجرايی و با استفاده از امکانات استان و با هماهنگی واحدهای ذيربط در مرکز .
- همكاري و مساعدت در اجراي دوره هاي آموزشي استاني و منطقه اي بمنظور تعيين اهداف و سياستهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، ملي و استاني.
- آموزش بسته هاي نرم افزار بمنظور تسهيل فعاليت واحدهاي مختلف با هماهنگي مديريت آموزش و بورسها و دفتر انفورماتيك و اطلاع رساني.
- انجام وظايف دبيرخانه اي شوراي كاربران (سيستم هاي اطلاعات جغرافيائي استاني ) GIS  .
- ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيائي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري معاونت هاي مربوط در سازمان استان .
- تهيه و بهنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز استان ها هماهنگ با فعاليت هاي سازمان نقشه برداري كشور .
- پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول و اصلاحات اداري ،توسعه فن آوري اطلاعات در نظام اداري ، نوسازي اداري ومصوبات شوراي عالي اداري در دستگاههاي اجرايي استان و ارائه گزارش هاي لازم به مراجع ذيربط .
- تهيه الگو و سيستم هاي اطلاعاتي متناسب با نيازهاي موجوداستان و استانداري .
- ارائه خدمات پشتيباني سخت افزاري به واحدهاي مختلف سازمان .
- طراحي و تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري براي انجام فعاليت واحدهاي مختلف .
- ايجاد پايگاه های اطلاعاتی مناسب بمنظور بايگانی , نگهداری , تمرکز اسناد , مدارک و اوراق اداری و غير اداری.
- همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پژوهش در بررسي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي .
- نظارت ,ارزشيابی و اجرای مطالعات و پژوهش های مورد نياز در چارچوب سياست ها و برنامه های استان و کشور .
- اتخاذ تدابير و روش هاي اجرائي مناسب به منظور ايجاد انگيزه های لازم در فعاليت هاي سازمانها و دستگاههاي  اجرائی استان.
- پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول و اصلاحات اداري.
- انجام مطالعات و بررسی های لازم در مورد روشهای انجام کار , تنظيم تشکيلات و سازمان تفضيلی و شرح وظايف  شاغلين پست های سازمانی  دستگاه های اجرائی استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
- نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه هاي اجرايي استان به منظور انطباق تشكيلات با وضعيت نيروي انساني.
- بررسي وتأئيد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاههاي اجرائي استان در سقف پستهاي سازماني مصوب ابلاغي و در چارچوب اختيارات تفويض شده.
- انجام وظايف دبيرخانه اي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان.
- مراقبت و نظارت بر نحوه اجراي روش هاي عمومي دستگاه هاي اجرايي استان و  روشها و رويه هاي اختصاصي ابلاغي از سوي دستگاههاي مركز توسط دستگاههاي اجراي استان.
- پيگيري و انجام امور مربوط به بهره وري دستگاه هاي اجرايي استان و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملي بهره وري ايران.
- نظارت بر انجام کليه فعاليت ها و روش های اداری و تشکيلات استانداری و واحدهای تابعه.
- نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كار
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir